Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. De två raffinaderier i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Totalt har de en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år och omkring två tredjedelar av produktionen exporteras. Det innebär att Preem även är ett av Sveriges största exportföretag.

Försäljningen av bensin, diesel, eldningsoljor och smörjoljor på den svenska marknaden sker via egna marknadsföringskanaler, certifierade återförsäljare och drivmedelsstationer. Preem har ett rikstäckande stationsnät med cirka 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Cirka 170 av dessa är Såifaanläggningar som är anpassade specifikt för tung trafik.

I slutet av 2021 kontaktade Preem Redway då Preems nuvarande avtal avseende telefonitjänster var på väg att löpa ut. Preems dåvarande telefonilösning var från 2006 vilket medförde flera utmaningar för Preem. Dels innebar lösningen höga kostnader men den var också omodern. För att hitta en anpassad, framtidssäkrad och kostnadseffektiv lösning tog Preem hjälp av Redway i inköpsprocessen.

Redways uppdrag inledes med en analys av nuvarande lösning och avtal samt av användarnas behov. Genom erfarenhet och expertkompetens inom området kunde Redway fånga Preems behovsbild men också göra en benchmark av pris. Ganska tidigt stod det klart att Preem kunde göra omfattande besparingar på att gå över till en ny lösning.

Preems verksamhet är omfattande med verksamhetsunika behov kopplat till kommunikation. Exempelvis är raffinaderierna är beroende av en säker och tillförlitlig kommunikation medan Preems kundservice har behov av anpassade flöden för att kunna ge en effektiv och kvalitativ service. Genom sin verksamhetskunskap kunde Redway hjälpa Preem att ta fram olika paketeringar för att ge respektive verksamhet en anpassad lösning.

Samarbete har varit ett viktigt ledord under det gemensamma arbetet i inköpsprocessen men också under följande implementationsprojekt. Under inköpsprocessen arbetade Redway nära Preems inköps- och IT-avdelning och kunde på så sätt tillföra kunskap inom flera områden bland annat informationssäkerhet.

Implementationsprojektet fick en rivstart för att den nya lösningen skulle hinna implementeras innan en planerad frysperiod inföll i Preems verksamhet. Denna deadline gjorde att Preem behövde implementera den nya lösningen på ungefär fyra månaders tid och mitt under semesterperioden. Redway stöttade upp Preems projektledarorganisation genom att agera projektledare samt bistå med teknisk kompetens.

Utan att gå händelserna allt för mycket i förväg kan vi redan nu berätta att projektet
mötte sin deadline och hade ett lyckat införande med god kvalité.

Nyckeln till detta var framförallt:
• Redway hjälpte Preem att hantera kund- och konfigurationsdata. Med erfarenhet från tidigare projekt kunde Redway säkerställa att datan höll hög kvalité vilket bidrog till en positiv användarupplevelse vid införandet men också till sänkta kostnader
• Med Redways hjälp kunde Preem fatta snabba men genomtänkta beslut i införandeprojektet vilket skapade framdrift
• Ett nära och framåtlutat samarbete inom projektgruppen skapade gemensamt lösningsfokus
• Ett tydligt scope och en tydlig förväntansbild bidrog till rätt fokus
• Fokus på utbildning vilket lett till att Preem upptäckt flera möjligheter i plattformen som bidragit till effektiviseringar i verksamheten

Tack vare det nya avtalet och lösningen har Preem redan kunnat se effekter i form av:
• Effektivare administration
• Kraftigt minskade kostnader kopplat till telefonitjänster
• En modern och framtidssäkrad lösning
• Kontroll och ökad kunskap om lösningen

”Genom samarbetet med Redway har vi fått en betydligt mer kostnadseffektiv telefonilösning. Vi har verkligen uppskattat Redways förmåga att kombinera mer teknisk kompetens med projektledning och affärsperspektiv. Det har skapat en helhetssyn som har fått oss att tänka framåt och vara förbereda på nästa steg”

Robin Johansson som är Head of IT Operations