Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Sveaskog äger skog till ett värde om cirka 30 miljarder kronor. Omsättningen 2013 var cirka 6 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700 runt om i landet. Ägare är svenska staten.

UTMANINGEN

Utmaningen med en prisjämförelse inom IT-drift på ett företag eller koncern är att en ”internprissättning” inte kan jämföras med en marknadsprissättning i konkurrens. Därför är det viktigt att få en tydlighet i befintlig leverantörs leverans och avtal och därmed kunna identifiera helheten samt vilka kostnadskomponenter som ingår. Komponenter som behövde identifieras var bl.a. bemanning, administration, interna SLA och inte minst integrationer och påverkande gränssnitt. Allt för att kunna göra rättvisa jämförelser.

UPPDRAGET

Telemanagements uppdrag var att genomlysa nuvarande avtal med delposter samt jämföra dessa med marknaden för att kunna få ett underlag vid förhandling med befintlig leverantör.

Rapport över marknadspris och avtalsvillkor för Sveaskogs behov enligt omfattning:

  • Prisindikationer och nivåer.
  • Hur kan en prisutvecklingskurva se ut över tid.
  • Bedömning av osäkerhet i avtalsvillkor och priser.
  • Baseline, definition av nuläge i pris.


RESULTATET

Resultatet av benchmarken blev en tydlig substans i underlaget, en tydlig målbild av vad man ville uppnå för prisläge med befintlig leverantör och rekommendationer om lämplig avtalsstruktur för IT-driften. Konkretisering av Sveaskogs nuläge i förhållande till marknaden bidrog starkt till en lämplig förhandlingsstrategi.

Viktigast av allt så uppnådde Sveaskog slutligen ett prisläge och avtalsstruktur som dom kände sig väl tillfreds med.