Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Verksamheten består av ca 440 medarbetare fördelade på 5 orter varav Stockholm är huvudkontor med hälften av alla medarbetare.

UTMANINGEN

Skolinspektionen var vid uppdragets start avtalslösa med väldigt begränsad support från den befintliga leverantören. Det utgångna avtalet var gammalt och ”nedärvt” från tiden då Skolinspektionen var en del av Skolverket. Utmaningen var att någon förstudie eller analys angående behov och krav inte hade genomförts på många år.

UPPDRAGET

  • Ta fram ett planeringsunderlag inklusive prisavstämning och strategi, samt indata för det vidare arbete med behov och krav för KST-avrop av kommunikationstjänster och datanätverk/WAN.
  • Definiera och dokumentera behovsbilden i krav för KST-avropet, samt att sammanställa komplett avropsdokumentation.
  • Genomföra och utvärdera inkomna anbud i KST-avropet, samt vara behjälplig med leveransavtal för vald leverantör.


RESULTATET

Resultatet blev tack vare planeringsfasen en mer optimerad och renodling av behövda tjänster, samt en klart reducerad total kostnadsbild. Fördelen med analys- och planeringsfasen var att vi kunde fastställa att Skolinspektionen inte behövde nya och kostnadsdrivande tjänster, samt att rätt nivåer på avropade tjänster även kunde optimeras utifrån ett kostnadsperspektiv.

”.. jag blev förvånad över att kostnaderna kunde reduceras så mycket med hjälp av Telemanagement..”
”.. jag är mycket nöjd med Telemanagement och deras bidrag i avropsprocessen..”
”..Telemanagement höll tidplan och budget på ett mycket bra sätt..”

Arletta Plunkett, Enhetschef,IT och kontorsservice